Vedtægter for Seniorhænder til Afrika og Asien

§1. Foreningens navn er "Seniorhænder til Afrika og Asien". Efterfølgende benævnt ShAA

Foreningen blev stiftet 9. juni 2005 i Næstved

Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landsformandens adresse. Web-adresse: www.shaa.dk

§2. Foreningens formål er at organisere danske seniorer til en indsats for marginaliserede børn og unge - med et særligt fokus på forældreløse børn - i Afrika og Asien. Den aktive indsats vil være fokuseret på udsendelse af danske seniorer og etablering af lokale støttegrupper, der under forskellige former støtter disse børn og unge samt understøtter danske udsendte seniorer.

§2.1. Foreningen ShAA er i al sin virksomhed uafhængig af politiske og religiøse interesser.

§2.2. For at indfri sit mål samarbejder ShAA med en eller flere hjælpeorganisationer.

§2.3. ShAA driver til formålet et sekretariat, der med samarbejdende hjælpeorganisationer indgår og gennemfører de fornødne aftaler og foranstaltninger.

§3. ShAA består af en medlemsorganisation samt en bestyrelsen på 5-7 medlemmer. Foreningen kan organisere sig i regionsafdelinger med egne bestyrelser og egen økonomi, men med landsdækkende vedtægter. Generalforsamlingen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer samt 2-4 bestyrelsesmedlemmer.

§4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de af lovgivningen fastsatte rammer. Bestyrelsens overordnede opgaver er at:

- sikre information til medlemmerne
- koordinere ShAA's aktiviteter
- sikre landsdækkende kommunikation
- at være  ansvarlig for budgettet og indstiller kontingent (jf. §8 pkt. 4 og 5)
- at indstille evt. vedtægtsændringer til ordinær generalforsamling (jf. §8 pkt. 6.)

§5. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig ShAA's formål.

§6. ShAA afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

§7. Indkaldelse skal ske pr. brev eller pr. e-mail til medlemmerne med mindst to ugers varsel både ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Til den ordinære generalforsamling fremsendes samtidig revideret regnskab for det forløbne regnskabsår, forslag til budget for det kommende år samt formandens beretning.

§8. På den ordinære generalforsamling skal der som minimum være følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning ved formanden
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af budget
Fastsættelse af årskontingent
Indkomne forslag
Drøftelse af fremtidig virksomhed
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (jf. § 3.)
Valg af revisor
Eventuelt

Hvert medlem har én stemme. Ved afstemning gælder almidelig stemmeflerhed. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Forslag skal være medlemmerne i hænde senest én uge før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer jf. §11. Forslag til opløsning af ShAA jf. §12. Udarbejdet referat over generalforsamlingen underskrives af dirigent og formanden.

§9. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent i ShAA. Foreningens drift finansieres af medlemmernes kontingent, offentlig tilskud, fondsmidler, gaver m.v. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en uafhængig revisor.

§10. Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer.

§10.1. Bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af ShAA, der udfører tillidsposter / opgaver i ShAA'a navn må kun være lønnede, hvis det sker i overenstemmelse med foreningen prioriterede indsatser og efter kontraktlig aftale med ShAA.

§10.2. Misligholdelse af ovenstående kan medføre eksklusion af ShAA.

§11. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til generalforsamlingen i henhold til §8. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§12. Forslag om opløsning af Seniorhænder til Afrika og Asien fremsendes af bestyrelsen til skriftlig urafstemning. Opløsning kræver et flertal på mindst 2/3 af de indkomne stemmer. Opnås det krævede flertal ikke, indkalder bestyrelsen til en generalforsamling til afklaring af fremtiden. Foreningens eventuelle tilbageværende aktiver skal efter godkendelse af generalforsamlingen overlades til beslægtede formål

Disse vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling 9. juni 2005.